Per primera vegada a la història, les empleades de la llar tindran dret a cobrar l’atur. Un Reial decret llei del Govern del 8 de setembre actualitza l’estatus legal de les empleades domèstiques. Aquest RDL posa remei a dues marginacions històriques: que no tinguessin dret al subsidi per desocupació i que se les pogués acomiadar sense justificació. La nova normativa afecta tots els contractes vigents i els que se signin a partir de la data del decret. Tot i això, l’exigència de cotitzar per desocupació arrencarà el gener del 2023 per a determinats casos.

Dret a l’atur per primera vegada a la història

La finalitat de la nova norma és equiparar les empleades de la llar, quant a les característiques de la tasca i el seu estatus a la Seguretat Social, amb la resta dels treballadors per compte aliè. El propòsit és eliminar les disparitats que no només no tenien raons justificades, sinó que categoritzaven aquest col·lectiu del sector de la neteja en un rang de evident anomalia. La suma de tot això podria, per motius obvis, considerar-se una injustícia perllongada al llarg del temps. Aquest avenç legislatiu es produeix després de constants reivindicacions del col·lectiu de la neteja. Però el fet decisiu ha estat la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), emesa el gener del 2022, assenyalant que la normativa vigent fins aquell moment era discriminatòria. Aquest RDL s’ajusta a la preceptiva antidiscriminatòria de la UE i al Conveni 189 de l’OIT, assegurant el dret constitucional a la salut que protegeix totes les persones de la mateixa manera. En resum: les empleades de la llar podran cobrar l’atur a Espanya per primera vegada en la història.

Eliminació de l’acomiadament sense causa

Aquesta reforma anul·la el desistiment, que permetia l’acomiadament immediat i sense cap justificació. Què és el desistiment en l’àmbit laboral? Defineix qualsevol extinció d’un enllaç contractual per voluntat unilateral d’un dels participants. A partir d’ara caldrà acreditar les causes que puguin haver motivat la ruptura del contracte. Per tant, els motius de l’acomiadament seran els que recull l’Estatut dels treballadors. S’hi afegirien com a justificacions la reducció d’ingressos o l’increment de despeses a la llar, l’alteració bàsica de les necessitats o la pèrdua raonable de confiança. El Fons de Garantia Social (Fogasa) indemnitzarà els ocupadors que es declarin insolvents. Aquest mecanisme no existia sota la legislació laboral actual.

Una resposta a les reivindicacions de col·lectius com Les Kellys?

El juliol d’aquest any el ministeri de Treball es va referir directament al col·lectiu de Las Kellys. La ministra Yolanda Díaz anunciava la intenció de regular els temps de treball de les empleades del sector de la neteja. Ja llavors va comunicar que remeiaria mitjançant un reial decret l’extralimitació de les tasques d’aquestes netejadores. «Som totes dones. Gairebé no hi ha homes», diu Ángeles Muñoz, líder de la delegació madrilenya de Las Kellys. El propòsit ministerial era incorporar la perspectiva de gènere a la salvaguarda de la seguretat i la salut a la feina.