1. Qualsevol empleat de ILERDA SERVEIS si presenta qualsevol simptomatologia (tos, febre, dificultat a l’respirar, etc.) que pogués estar associada amb el COVID-19 no acudirà a centre de treball i contactarà amb el telèfon d’atenció al COVID-19 de cada comunitat autònoma o amb el teu centre.No acudirà a el lloc de treball fins que es confirmi que no hi ha risc per al mateix o per als altres empleats.
 2. Si qualsevol empleat ha estat en contacte estret (convivents, familiars i persones que hagin estat en el mateix lloc que un cas que presentava símptomes a una distància menor de 2 metres durant un temps de al menys 15 minuts) o ha compartit espai sense guardar la distància interpersonal amb una persona afectada pel COVID-19, tampoc acudirà a el lloc de treball, fins i tot en absència de símptomes, per un espai de al menys 14 dies.
 3.  Si l’empleat és vulnerable per edat, per estar embarassada o per patir afeccions mèdiques anteriors no acudirà a centre de treball.

Cada empleat que hagi de desplaçar-se al seu centre de treball, prioritzarà les opcions de mobilitat que millor garanteixin la distància interpersonal d’aproximadament 2 metres.

 1. Les tasques i processos laborals s’han planificat perquè els treballadors mantinguin la distància interpersonal d’aproximadament 2 metres, tant a l’entrada i sortida a centre de treball com durant la permanència en el mateix.
 2. L’empresa ha facilitat equips de protecció individual per a tots els seus empleats, especialment el personal de magatzem i distribució que està en contacte amb les mercaderies.
 3. L’empresa ha escalonat els horaris i els torns ordinaris, per minimitzar el risc de contacte entre empleats.
 4. Es facilita el teletreball i les reunions per telèfon per videoconferència, amb eines com TEAMVIEWER; MICROSOFT TEAMS, HANGS OUT …
 5. S’eviten desplaçaments de treball que no siguin essencials i que puguin solucionar mitjançant trucada o videoconferència.
 1. Des ILERDA SERVEIS s’ha subministrat a tot el personal de les recomanacions sanitàries que s’han de seguir.
 2. Es proveeix a el personal dels productes d’higiene necessaris per poder seguir les recomanacions individuals, adaptant-se a cada activitat concreta. Amb caràcter general, es subministra sabó DERMO gel sanejador sense perfum ni al·lergògens, solució hidroalcohòlica i mocadors d’un sol ús.
 3. Es realitzen tasques de neteja i higienització reforçada de totes les instal·lacions diàriament, amb especial incidència en superfícies, especialment aquelles que es toquen amb més freqüència com finestres o poms de portes, així com tots els aparells d’ús habitual pels empleats, des comandaments de maquinària a taules i ordinadors. Desinfecció realitzada productes de marca pròpia nostra, com Dinan, Actival Clorado i Actival Higienitzant, que són productes bactericida i fungicides, autoritzats pel Ministeri de Sanitat per desinfectar, amb registres sanitaris de H.A. i Ús ambiental.
 4. S’han de realitzar tasques de ventilació periòdica en les instal·lacions i, com a mínim, de forma diària i per espai de mínim cinc minuts. En el cas de les instal·lacions amb sistemes de ventilació, s’ha reforçat la neteja dels filtres d’aire i s’ha augmentat el nivell de ventilació dels mateixos.
 5. Es compta amb un aprovisionament suficient de material de protecció, especialment guants i màscares, per a tot el personal, especialment, personal de logística, magatzem, tècnic i neteja.
 6. Tots els vehicles de repartiment com la maquinària de magatzem d’ILERDA SERVEIS són desinfectats diàriament amb una solució polvoritzada de productes de marca pròpia Dinan, Actival Clorado i Actival Higienitzant, que són productes bactericida i fungicides, autoritzats pel Ministeri de Sanitat per desinfectar, amb registres sanitaris de HA i Ús ambiental.
 7. Només anirà un empleat de ILERDA SERVEIS en cada vehicle de repartiment, i anirà en tot moment protegit amb guants i màscares. Aquest personal deixarà la mercaderia a la porta de centre de lliurament o lloc segur que determini el client (sempre que sigui possible), i sempre mantindran la distància interpersonal d’aproximadament 2 metres amb el personal de client. Si es necessités una comprovació d’identificació per part de client, aquesta es realitzarà mantenint 2 metres de distància.
 8. MERCADERIES CANÀRIES: La immensa majoria de mercaderia dels nostres proveïdors es rep en contenidors tancats amb un trànsit mitjà de 10 dies. Aquesta mercaderia es manipula amb mitjans mecànics i s’emmagatzemarà sota el criteri d’últim a entrar / últim a sortir.
  En cas de recepció de mercaderia de proveïdors via paqueteria (fora de contenidor tancat) es manipularà per mitjans mecànics i es mantindrà el criteri de rotació. En casos de ser imprescindible la seva expedició immediata, es procedirà a la immediata eliminació del retractilat exterior i en cas procedent, nova retractació per mitjans mecànics.
 9. DEVOLUCIONS: Durant el període d’Estat d’Alarma produït per la pandèmia COVID-19, no es realitzarà retirades de material en clients, per no poder garantir possibles contaminacions dels seus envasos.
 1. Complir de manera obligatòria amb totes les mesures de prevenció que estableix ILERDA SERVEIS.
 2. Mantenir la distància interpersonal (aproximadament 2 metres).
 3. Evitar la salutació amb contacte físic, inclòs el donar la mà.
 4. Rentar-se freqüentment les mans amb aigua i sabó, o amb una solució hidroalcohòlica. És especialment important rentar-se després de tossir o esternudar o després de tocar superfícies potencialment contaminades. Tractar que cada rentat duri al menys 40 segons.
 5. Cobreix-te el nas i la boca amb un mocador d’un sol ús al tossir i esternudar, i rebutja-ho a continuació a una galleda d’escombraries que compti amb tancament. Si no disposes de mocadors empra la part interna de el colze per no contaminar les mans.
 6. Evitar tocar-se els ulls, el nas o la boca.
 7. Facilitar el treball a el personal de neteja.
 8. Llençar qualsevol deixalla d’higiene personal -especialment, els mocadors desechables- de forma immediata a les papereres o contenidors habilitats.
 9. Si es comença a notar símptomes, avisar als teus companys i superiors, extremar les precaucions tant de distanciament social com d’higiene mentre estiguin en el lloc de treball i contactar immediatament amb el servei d’atenció al COVID-19 de cada comunitat autònoma.
 1. La gestió dels residus ordinaris continuarà realitzant-se de la manera habitual, respectant els protocols de separació de residus.
 2. Els mocadors d’un sol ús que el personal fa servir per a l’assecat de mans o per al compliment de la “etiqueta respiratòria” són rebutjats en papereres o contenidors protegits amb tapa i accionats per pedal.
 3. Tot material d’higiene personal (màscares, guants de làtex, etc.) s’ha de dipositar en la fracció resta (agrupació de residus d’origen domèstic que s’obté un cop efectuades les recollides separades).