A partir de l’1 de gener de 2023 els fabricants, importadors i adquirents intracomunitaris d’envasos de plàstic no reutilitzables i/o els seus complements, o aquells subjectes passius que tinguin, comercialitzin, transportin o utilitzin els envasos i/o complements en situació irregular, han de liquidar aquest impost.

Davant els nombrosos dubtes sobre les obligacions que ha comportat l’entrada en vigor d’aquest nou impost, PIMEC ha organitzat una jornada amb la delegació de l’AEAT a Catalunya per tal de resoldre’ls.

Normativa

Llei 7/2022, de 8 d’abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular (BOE, 09-abril-2022).

Ordre HFP/1314/2022, de 28 de desembre, per la qual s’aproven el model 592 “Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables. Autoliquidació” i el model A22 “Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables. Sol·licitud de devolució”; es determinen la forma i el procediment per a la seva presentació, i es regulen la inscripció al Registre territorial, la gestió de la comptabilitat i la presentació del llibre registre d’existències (BOE, 30-desembre-2022).

Àmbit objectiu
Envasos no reutilitzables

Productes de plàstic semielaborats destinats a l’obtenció dels referits envasos i els productes que continguin plàstic destinats a permetre’n el tancament, la comercialització o la presentació.

Productes semielaborats: com les preformes o les làmines de termoplàstic.

No tenen la consideració d’envàs, a efectes de l’impost: els productes necessaris per contenir, sustentar o preservar la mercaderia durant tot el cicle de vida.

Exempcions: productes destinats a medicaments, productes sanitaris, aliments per a usos mèdics especials, preparats per a lactants d’ús hospitalari o residus perillosos d’origen sanitari.

Fet imposable: fabricació, importació, adquisició intracomunitària o tinença irregular de productes que formen part de l’àmbit objectiu.

Base imposable: quantitat de plàstic no reciclat, expressada en quilograms, continguda en els productes objecte de l’impost. Tipus impositiu: 0,45 euros per quilogram de plàstic no reciclat.